Skip to main content
  • Консолидираните приходи от дейността се увеличават с 28,3% до 60,8 млн. лева (31,0 млн. евро)*
  • EBITDA се увеличава с 50,1% до 19,0 млн. лева (9,7 млн. евро)*
  • Увеличение на нетната печалба на консолидирана база с 12,2% до 15,5 млн. лв. (6,2 млн. евро)*
  • Прогнозата за консолидирани приходи от продажби в размер на 54,5 млн. лева (26,0 млн. евро)* през 21-ва финансова година е значително надхвърлена

София / Мюнхен, 01 март 2022 г. – “Алтерко” АД (тикер A4L / ISIN: BG1100003166) (“Алтерко”), доставчик на продукти за IoT и интелигентен дом, базиран в София, България, продължи растежа си през 2021, като надхвърли прогнозния ръст на приходите въз основа на предварителни данни.

Към края на четвъртото тримесечие на 2021 Алтерко АД постигна 28,3% ръст на консолидираните приходи от дейността в размер на 60,8 млн. лв. (31 млн. евро)*, като приходите от продажби възлизат на 59,5 млн. лева (30,4 млн. евро), надхвърляйки прогнозираните 54,5 млн. лева (27,8 млн. евро). Оперативните приходи преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличават с 50,0% до 19,0 млн. лв. (9,7 млн. евро)*. Нетната печалба на консолидирана база се увеличава с 12,2% спрямо същия период на предходната година до 15,5 млн. лева (6,2 млн. евро)*.

С коефициент на собствения капитал от 90,0% към 31 декември 2021 г., Алтерко се радва на стабилен баланс (31 декември 2020 г.: 86,5%). Тук, в допълнение към неразпределената печалба, особено забележимо е намалението на нетекущите финансови задължения с 14,9% до 2,6 млн. лева (1,3 млн. евро)*, докато материалните запаси нарастват значително с 82,0% до 6,7 млн. лева (3,4 млн. евро).

Паричните потоци от оперативна дейност се удвояват до 8,1 млн. лева (4,1 млн. евро)* с оглед на успешното развитие на Дружеството. Паричните средства и паричните еквиваленти се увеличават със 17,2% до 30,5 млн. лева (15,6 млн. евро)* към 31 декември 2021 г., осигурявайки достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж.

Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на “Алтерко” АД: “Отличните резултати през изминалата 2021 финансова година подчертават жизнеспособността на избрания от нас курс на разширяване. С учредяването на ново дъщерно дружество в Германия и на асоциираното дружество в Китай, както и с вторичното листване в Prime Standard на Франкфуртската Фондова Борса, ние зададохме правилния път за бъдещ растеж. Благодарение на производството ни в Китай и по-специално на насочването на експанзията ни към Западна Европа, САЩ, както и Южна Америка, очакваме слабо, ако изобщо има такова, въздействие на настоящата геополитическа ситуация върху растежа ни.”

Неодитираният отчет към края на четвъртото тримесечие на 2021 г е достъпен в раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на дружеството на адрес allterco.com. Насоките за текущата финансова година ще бъдат обявени във връзка с публикуването на годишния отчет за 2021 г. до 29 април 2022 г.

* Обменен курс евро/български лев към 31 декември 2021 г. – 1 евро = 1,9559 лв.

Повече информация за Алтерко можете да откриете на https://allterco.com/

 

За Алтерко

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, като в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 5 дъщерни компании и има офиси в България, Китай, САЩ и Германия. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват с WKN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L.

 

За повече информация:
   
Деница Стефанова  
Директор за връзки с инвеститорите
Telefon +359 2 957 1247
E-Mail: investors@Алтеркоlterco.com
www.Алтеркоlterco.com