Skip to main content
  • Консолидираните оперативни приходи се увеличават с 55.0% до 60.5 млн. лева (30.9 млн. евро)*;
  • EBITDA при стабилна разходна база с ръст от 20.0% до 14.5 млн. лв. (7.4 млн. евро)* въпреки целенасочено увеличените инвестиции в структурите за продажби и научноизследователска и развойна дейност
  • EBIT нараства до 13.7  млн. лв. (7.0  млн. евро)*
  • Нетна печалба на ниво Група въпреки отрицателния специфичен ефект от отписване на вземане в размер на 11.7  млн. лв. (6.0  млн. евро)* спрямо 10.0  млн. лв. (5.1 млн. евро) през 9М/21
  • Потвърдена повишена прогноза за цялата 2022 г.

 

София / Мюнхен, 14 ноември 2022 г. – “Алтерко” АД (тикер A4L / ISIN: BG1100003166) (“Алтерко”), доставчик на продукти за IoT и интелигентен дом, базиран в София, България, отбеляза по-силен от очаквания растеж през деветмесечието на 2022 г. С по-добри от очакваните резултати във всички продуктови категории, като по-специално при измервателните уреди за потребление на енергия, където се наблюдава търсене над средното. Устройствата за проследяване MyKi отново постигнат темпове на растеж над предпандемичните нива.

Данни за групата (неодитирани)

в млн. евро 9M/22   9M/21  
Приходи от дейността 30.9 20.0 55.0%
EBITDA 7.4 6.2 20.0%
EBIT 7.0 5.7 22.9%
Нетна печалба 6.0 5.1 17.6%
Коефициент на собствения капитал 90.4% 90.6% 0.2%
Оперативни парични потоци -2.5 2.4 n/a
Парични средства и еквиваленти 12.6 13.3 -5.0%

Забележка: Данните за деветмесечието на 2022 г. не са одитирани. Възможно е да възникнат разлики в закръглянето.

Алтерко отчита 55.0% увеличение на консолидираните оперативни приходи до 60.5  млн. лева (30.9 млн. евро)* през 9-месечието на 2022 г. Приходите от продажба на стоки и продукция възлизат на 57.8  млн. лева (29.6  млн. евро)*, което представлява ръст от 50.1%. Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 20.0% до 14.5  млн. лв. (7.4 млн. евро)* въпреки целенасочено увеличените инвестиции в структурите за продажби и научноизследователска и развойна дейност. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се увеличава с 22.9% до 13.7 млн. лв. (7.0 млн. евро)*. Нетният резултат на ниво Група възлиза на 11.7  млн. лева (6.0 млн. евро)* в сравнение с 10.0  млн. лева (5.1 млн. евро) за предходния период, като е повлиян по-специално от отрицателния специфичен ефект от отписване на вземане.

С коефициент на собствения капитал от 90.4% към 30 септември 2022 г. Алтерко се радва на стабилен баланс (31 декември 2021 г.: 90.6%). Тук, в допълнение към неразпределената печалба, особено забележимо е намалението на дългосрочните банкови заеми с 19.3% до 1.6  млн. лева (0.8  млн. евро)*, както и изплащането на дивидент в размер на 1.8 млн. лева (0,9 млн. евро).

Паричните потоци от оперативна дейност са негативни в размер от ‑4.9 млн. лева (‑2.5 млн. евро) в сравнение с позитивните парични потоци от 4.7 млн. лева (2.4 млн. евро) през деветмесечието на 2021 г., което отразява по-специално в увеличаване на материалните запаси, съответстващо на по-високите приходи от продажби и авансовите плащания към доставчиците с цел превантивно преодоляване на потенциални забавяния във веригата на доставките. Паричните средства и паричните еквиваленти намаляват съответно до 24.7  млн. лева (12.6  млн. евро)* към 30 септември 2022 г. в сравнение с 26.0 млн. лева (13.3 млн. евро) към 31 декември 2021 г., което осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж.

За цялата 2022 г. ръководството потвърждава прогнозата, изразена в нарочно съобщение от 3 ноември 2022 г., за увеличаване на приходите от продажба на стоки и продукция до 45 – 46 млн. евро (2021 г.: 30,4 млн. евро) и на печалбата преди лихви и данъци (EBIT) между 10 – 10,5 млн. евро (2021 г.: 9,6 млн. евро).

Димитър Димитров, съизпълнителен директор на Алтерко АД, коментира развитието на продуктите: “Високата оценка от страна на нашите клиенти е заслужена награда за непрестанните ни усилия да подобряваме непрекъснато нашите продукти, да предлагаме на пазара нови решения чрез приложения и устройства, ориентирани към, и да допринасяме за безпроблемната интеграция в интелигентния дом в един все по-свързан свят. Взаимодействието е особено важно за нас, било то чрез непрекъснато усъвършенстване на потребителските интерфейси и потребителското изживяване или в областта на поддръжката. Това ни дава преднина в развитието от две до три поколения пред продуктите на нашите конкуренти. Вече очакваме с нетърпение да представим различни нови иновативни продукти на CES в Лас Вегас в началото на януари 2023 г.”

Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Алтерко АД, допълни за бизнес резултатите: “Особено сме доволни, че отбелязахме ръст във всички продуктови категории и на всички регионални пазари. По този начин надминахме собствените си очаквания. Така че въз основа на солидния обем на поръчките и силния старт на последното тримесечие на 2022 г. повишихме прогнозата си за цялата 2022 г. след края на отчетния период. В този контекст, инвестициите ни в разширяване на глобалните ни екипи по продажби, увеличаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и развитие на пазара за професионални потребители, вече се отплащат. В същото време контролираме напълно разходите си в условията на множество икономически предизвикателства. Въз основа на продължаващото търсене на енергоспестяващи решения очакваме успешен бизнес в края на годината и потвърждаваме повишените си цели за цялата година.”

Неодитираният отчет за деветмесечието е достъпен в раздел “Връзки с инвеститорите” на уебсайта на компанията allterco.com.

* Обмен на еврото към лева към 14 ноември 2022 г. – 1 евро = 1,95583 лв.

Покана за представяне на резултатите:

Съизпълнителните директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидирани резултати за 9-месечието на 2022 г. чрез презентация, излъчена по интернет, на 15 ноември 2022 г., 09.00 ч CET (10.00 ч. EET). Уебкастът/разговорът ще се проведе на английски език.

Моля, регистрирайте се за участие в уебкаста/разговора на адрес:

Allterco JSCo – Earnings Call 9M 2022.

За допълнителна информация, моля, посетете allterco.com

 

За Алтерко

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 5 дъщерни компании и има офиси в България, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L.

 

За повече информация: https://allterco.com/

 

Директор за връзки с инвеститорите

Деница Стефанова

Mail: investors@shelly.com