Skip to main content

На база на оповестените на 01.03.2021 г. консолидирани финансови резултати на дружеството за четвъртото тримесечие на 2020 г., дружеството уведомява следното:

Към последното тримесечие на 2020 г. “Алтерко” АД отчита на консолидирана база нетна печалба в размер на 13 934 хил. лв., което представлява ръст от 94,34 % спрямо същия период на 2019 г.

Значително увеличение – с 91,27 % бележат и приходите от продажби на IoT устройства с брандовете MyKi и Shelly, възлизащи на 40,2 млн. лева (приходи от продажба на стоки и продукция) от общо 46,8 млн. общи приходи от продажби. В материално изражение, това представлява 1,6 млн. броя продадени устройства в повече от 100 държави по света.

Отчетените продажби са показателни за нарастващата популярност на продуктите на дъщерното дружество „Алтерко Роботикс“ ЕООД, като по негови данни по едно ново устройство бива активирано на всеки 20 секунди.

Предстои дружеството да оповести окончателни данни на годишна база с годишния си консолидиран финансов отчет в срок до 05.05.2021 г.