Skip to main content

Редовни

13.06.2018
Покана
13.06.2018
Писмени материали
13.06.2018
Писмени материали по т.1 - Годишен доклад за дейността 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.1 - Декларация за корпоративно управление
13.06.2018
Писмени материали по т.2 - Консолидиран Годишен доклад за дейността 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.2 - Декларация за корпоративно управление (консолидиран ГФО 2017)
13.06.2018
Писмени материали по т.3 - Одитиран индивидуален ГФО 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.3 - Счетоводна политика и бележки към индивидуален ГФО 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.3 - Одиторски доклад_индивидуален ГФО 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.4 - Одитиран консолидиран ГФО 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.4 - Счетоводна политика и бележки към консолидиран ГФО 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.4 - Одиторски доклад - консолидиран ГФО 2017
13.06.2018
Писмени материали по т.7 - Отчет на ДВИ за 2017 г.
19.06.2018
Публикуване на поканата в Търговския регистър
13.06.2018
Образец на пълномощно
13.06.2018
Писмени материали по т.9 - Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията
13.06.2018
Писмени материали по т.8 - Препоръчки на Одитния комитет
13.06.2018
Писмени материали по т.11 - Отчет на Одитния комитет за 2017 г.
13.06.2018
Правила за гласуване
13.06.2018
Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо сърание на акционерите
13.06.2018
Писмени материали по т.9 - Приложение 11
13.06.2018
Правила за гласуване
13.06.2018
Решение на Съвета на Директорите за свикване на Ообщо събрание на акционерите
27.07.2018
Протокол от проведено Общо събрание на акционерите
27.07.2018
Списък на присъствалите акционери и техните представители
27.07.2018
Протокол на Мандатна комисия

Редовни (непубликувана в ТР покана от 21.05.2018)

21.05.2018
Покана
21.05.2018
Писмени материали
21.05.2018
Писмени материали по т.1 - Годишен доклад за дейността 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.1 - Декларация за корпоративно управление
21.05.2018
Писмени материали по т.2 - Консолидиран Годишен доклад за дейността 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.2 - Декларация за корпоративно управление (консолидиран ГФО 2017)
21.05.2018
Писмени материали по т.3 - Одитиран индивидуален ГФО 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.3 - Счетоводна политика и бележки към индивидуален ГФО 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.3 - Одиторски доклад_индивидуален ГФО 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.4 - Одитиран консолидиран ГФО 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.4 - Счетоводна политика и бележки към консолидиран ГФО 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.4 - Одиторски доклад - консолидиран ГФО 2017
21.05.2018
Писмени материали по т.7 - Отчет на ДВИ за 2017 г.
21.05.2018
Образец на пълномощно
21.05.2018
Писмени материали по т.9 - Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията
21.05.2018
Писмени материали по т.8 - Препоръчки на Одитния комитет
21.05.2018
Писмени материали по т.11 - Отчет на Одитния комитет за 2017 г.
21.05.2018
Правила за гласуване
21.05.2018
Решение на Съвета на директорите за свикване на Общо сърание на акционерите
21.05.2018
Писмени материали по т.9 - Приложение 11

Извънредни

име на документ