Skip to main content

Редовни

Протокол от проведено на 28.06.2021 ОСА
Покана
Решение на Съвета на директорите за свикване
Писмени материали
т. 1 Писмени материали - Годишен доклад за дейността
т. 1 Писмени материали - Декларация за корпоративно управление
т. 2 Писмени материали - Консолидиран Доклад за дейността
т. 2 Писмени материали - Декларация за корпоративно управление
т. 3 Писмени материали - Одитиран ГФО
т. 3 Писмени материали - Одиторски доклад
т. 3 Писмени материали - Приложение към одитиран ГФО
т. 4 Писмени материали - Одитиран консолидиран ГФО
т. 4 Писмени материали - Одиторски доклад конс ГФО
т. 4 Писмени материали - Приложение към одитиран консолидиран ГФО
т. 10 Писмени материали - Доклад ДВИ
т. 11 Писмени материали - Препоръка за одитор
т. 12 Писмени материали - Доклад за възнагражденията
т. 14 Писмени материали - Отчет на Одитния комитет
т. 16 - Писмени материали - Политика за възнагражденията
т. 18 Писмени материали - Схема на възнагражденията в акции на СД
т.19 Писмени материали - Програма за стимулиране на служителите
т. 20 Писмени материали - Проект на Устав
Правила за гласуване.pdf
Образец на пълномощно

Извънредни

Покана
Публикуване на Покана
Решение на СД за свикване на ОСА
Решение на СД за свикване на ОСА
Правила за гласуване с кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Писмени материали
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
ПЪЛНОМОЩНО