Skip to main content
2023202220212020201920182017
01-12-2020_Уведомление относно продажби на продукти на дъщерното дружество Алтерко Роботикс ЕООД
03-12-2020_Уведомление относно придобиването на акции на Алтерко АД от негови дъщерни дружества
04-02-2020_Уведомление - предварителен договор Алтерко Пропъртис ЕООД
04-06-2020_Решение на СД - допълнение на Проспект и територия на предлагане
04-06-2020_Уведомление относно внесено в КФН за одобрение Допълнение към Проспект и отчетени финансови резултати на консолидирана база
04-11-2020_Уведомление за резултатите от публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Алтерко АД
06-10-2020_Уведомление по реда на чл. 114а, ал. 9 ЗППЦК
07-07-2020_Уведомление относно относно предварителни финансови резултати на Алтерко Роботикс ЕООД за второтo тримесечие на 2020 г.
10-07-2020_Уведомление относно сключен от дъщерното дружество Алтерко Пропъртис ЕООД окончателен договор за придобиване на недвижим имот
12-06-2020_Уведомление относно потвърждение на Допълнение към Проспект
12-10-2020_Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент 5962014 относно получени уведомления от лица с ръководни функции и свързаните с тях лица
13-10-2020_Уведомление относно дългосрочни капиталови инвестиции на Алтерко АД - акции от капитала на Link Mobility Group Holding ASA
13-11-2020_Вписване на увеличението на капитала на Алтерко АД в Търговския регистър
13-11-2020_Уведомление за вписване на увеличението на капитала на Алтерко АД в Търговския регистър
14-08-2020_Уведомление относно потвърдено от КФН ново (второ) Допълнение към Проспект за първично публично предлагане на акции на Алтерко АД
17-03-2020_Уведомление Предварителен договор-нова дата
22-10-2020_Уведомление относно внесено в КФН за одобрение ново (трето) допълнение към Проспект за публично предлагане на акции на Алтерко АД
18-02-2020_Уведомление относно потвърден Проспект
20-09-2019_Уведомление във връзка с представяне на покана за свикване на ОСА
20-09-2019_Уведомление във връзка с представяне на покана за свикване на ОСА
21-10-2020_Уведомление относно участието на Алтерко АД като продаващ акционер в публично предлагане на Link Mobility Group Holding ASA
22-10-2020_Уведомление относно внесено в КФН за одобрение ново (трето) допълнение към Проспект за публично предлагане на акции на Алтерко АД
22-10-2020_Уведомление по чл.19, пар. 3 от Регламент 5962014 относно получени уведомления от лица, свързаните с лица с ръководни функции
22-12-2020_Уведомление относно увеличение на капитала на дъщерното дружество Алтерко Пропъртис ЕООД
24-01-2020_Решение на СД за увеличението на капитала и неговите параметрите
24-01-2020_Уведомление относно параметрите на увеличение на капитала
25-02-2020_Уведомление за публикуван Проспект
25-11-2020 _Уведомление за допускане до търговия на емисия акции от увеличението на капитала на Алтерко АД
26-10-2020_Уведомление относно продажба на акции - собственост на Алтерко АД от Link Mobility Group Holding ASA
28-09-2020_СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК ОТНОСНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА „АЛТЕРКО“ АД
29-04-2020_Уведомление за отлагане оповестяването на Годишния консолидиран финансов отчет за 2019 г.
30-01-2020_Уведомление относно внасяне на Проспект за одобрение от Комисията за финансов надзор
30-03-2020_Уведомление за отлагане оповестяването на Годишните финансови отчети за 2019 г.
30-07-2020_Уведомление относно отлагане публикуването на шестмесечен финансов отчет на Алтерко АД
30-09-2020_Уведомление относно сключване на договор за инвестиционен кредит от дъщерното дружество „АЛТЕРКО ПРОПЪРТИС“ ЕООД
30-12-2020_Уведомление относно продължаване срока на допълнителната парична вноска предоставена на Алтерко Трейдинг ЕООД.