Skip to main content

1-во тримесечие

29.04.2021
КФН Форми
29.04.2021
КФН Форми (xls)
29.04.2021
Пояснителни бележки
29.04.2021
Приложение 9
29.04.2021
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

29.07.2021
Междинен Финансов Отчет
29.07.2021
Счетоводна политика и бележки
29.07.2021
Междинен доклад за дейността
29.07.2021
Междинен доклад за дейността
29.07.2021
Допълнителна информация
29.07.2021
Вътрешна информация
29.07.2021
Приложение 9
29.07.2021
КФН Форми pdf
29.07.2021
КФН Форми xls
29.07.2021
Деклараци на отговорните лица

3-то тримесечие

29.10.2021
Междинен Финансов Отчет
29.10.2021
Счетоводна политика и бележки
29.10.2021
Междинен доклад за дейността
29.10.2021
Допълнителна информация
29.10.2021
Вътрешна информация
29.10.2021
Приложение 9
29.10.2021
КФН Форми pdf
29.10.2021
КФН Форми xls
29.10.2021
Деклараци на отговорните лица

4-то тримесечие

31.01.2022
Тримесечен Финансов Отчет
31.01.2022
Счетоводна политика и бележки
31.01.2022
Тримесечен доклад за дейността
31.01.2022
Допълнителна информация
31.01.2022
Вътрешна информация
31.01.2022
Приложение 9
31.01.2022
Приложение 9
31.01.2022
КФН Форми pdf
31.01.2022
КФН Форми xls
31.01.2022
Деклараци на отговорните лица

Годишен Финансов Отчет

25.03.2022
Годишен Финансов Отчет по ESEF
25.03.2022
КФН Форми pdf
25.03.2022
КФН Форми xls
25.03.2022
Одиторски доклад
25.03.2022
Деклараци на одитора