Skip to main content

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОСПЕКТ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА 3 000 000 АКЦИИ НА “АЛТЕРКО” АД

На основание чл. 21, ал. 1  във връзка с чл. 3, ал. 1 от Регламент (EС) 2017/1129, представяме потвърден с Решение № 148-Е от 18.02.2020 г. на Комисията за финансов надзор Проспект за първично публично предлагане на емисия акции на “АЛТЕРКО” АД в размер до 3 000 000 броя (три милиона броя) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 3 (три) лева всяка, с ISIN код BG1100003166 (“Проспекта”), ведно с всички негови части и приложения.

На основание чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 във връзка с чл. 42 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/980, във връзка с възникнали след датата на одобрението на Проспекта нови обстоятелства към същия са изготвени:

Допълнение, потвърдено с Решение № 405-Е от 11.06.2020 г. на Комисията за финансов надзор;
Допълнение, потвърдено с Решение № 601-Е от 13.08.2020 г. на Комисията за финансов надзор;
Допълнение, потвърдено с Решение № 791-Е от 29.10.2020 г. на Комисията за финансов надзор;

Инвеститорите, които са записали акции до датата на публикуване на Допълнение 3 към Проспекта (30.10.2020 г.), имат право на оттегляне, съгласно чл. 23, параграф 2 от Регламент (EС) 2017/1129, което могат да упражнят при условията, посочени в това Допълнение.

Резюме (част I от Проспекта)

18.02.2020
Резюме
18.02.2020
Version in Italian
18.02.2020
Version in German
18.02.2020
Version in English
12.06.2020
Допълнение към Резюме
12.06.2020
Supplement to Resume (version in English)
12.06.2020
Supplement to Resume (version in Italian)
12.06.2020
Supplement to Resume (version in German)
14.08.2020
Допълнение 2 към Резюме (консолидирана версия)
14.08.2020
Допълнение 2 към Резюме
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (version in English)
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (version in German)
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (consolidated version in English)
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (version in Italian)
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (consolidated version in Italian)
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (consolidated version in German)
14.08.2020
Supplement 2 to Resume (consolidated version in English)
30.10.2020
Допълнение 3 към Резюме
30.10.2020
Допълнение 3 към Резюме (консолидирана версия)
30.10.2020
Supplement 3 to Resume (version in English)
30.10.2020
Supplement 3 to Resume (version in German)
30.10.2020
Supplement 3 to Resume (version in Italian)
30.10.2020
Supplement 3 to Resume (consolidated version in English)
30.10.2020
Supplement 3 to Resume (consolidated version in German)
30.10.2020
Supplement 3 to Resume (consolidated version in Italian)

Регистрационен документ

18.02.2020
Регистрационен документ
18.02.2020
Registration document
12.06.2020
Допълнение към Регистрационен документ
14.08.2020
Допълнение 2 към Регистрационен документ
14.08.2020
Допълнение 2 към Регистрационен документ (консолидирана версия)
30.10.2020
Допълнение 3 към Регистрационен документ (консолидирана версия)
30.10.2020
Допълнение 3 към Регистрационен документ
12.06.2020
Supplement to Registration document (version in English)
14.08.2020
Supplement 2 to Registration document (version in English)
30.10.2020
Supplement 3 to Registration document (consolidated version in English)
30.10.2020
Supplement 3 to Registration document (version in English)
12.06.2020
Supplement 2 to Registration document (consolidated version in English)

Документ за ценните книжа

18.02.2020
Securities Note (version in English)
12.06.2020
Supplement to Securities Note (version in English)
14.08.2020
Supplement 2 to Securities Note (version in English)
14.08.2020
Supplement 2 to Securities Note (consolidated version in English)
30.10.2020
Supplement 3 to Securities Note (version in English)
30.10.2020
Supplement 3 to Securities Note (consolidated version in English)
18.02.2020
Документ за ценните книжа
12.06.2020
Допълнение към Документ за ценните книжа
14.08.2020
Допълнение 2 към Документ за ценните книжа (консолидирана версия)
14.08.2020
Допълнение 2 към Документ за ценните книжа
30.10.2020
Допълнение 3 към Документ за ценните книжа (консолидирана версия)
30.10.2020
Допълнение 3 към Документ за ценните книжа

Декларации от отговорните лица

Декларация - Светлин Тодоров
Declaration - Svetlin Todorov
Декларация - Светлин Тодоров (към Допълнение)
Declaration Svetlin Todorov (Supplement)
Декларация - Светлин Тодоров (към Допълнение 2)
Declaration Svetlin Todorov (Supplement 2)
Декларация - Димитър Димитров
Declaration Dimitar Dimitrov
Декларация - Димитър Димитров (към допълнение)
Declaration Dimitar Dimitrov (Supplement)
Declaration Dimitar Dimitrov (Supplement 2)
Декларация - Димитър Димитров (към Допълнение 2)
Декларация - Николай Мартинов
Declaration Nikolay Martinov
Декларация - Николай Мартинов (към допълнение)
Declaration Nikolay Martinov (Supplement)
Декларация - Николай Мартинов (към Допълнение 2)
Declaration Nikolay Martinov (Supplement 2)
Декларация - Албена Бенева
Declaration Albena Beneva
Декларация - Албена Бенева (към Допълнение)
Declaration Albena Beneva (Supplement)
Декларация - Албена Бенева (към Допълнение 2)
Declaration Albena Beneva (Supplement 2)
Декларация - Ава Партньори
Declaration Ava Partners
Декларация - Ава Партньори (към Допълнение)
Declaration Ava Partners (Supplement)
Декларация - Ава Партньори (към Допълнение 2)
Declaration Ava Partners (Supplement 2)
Декларация - Приморска одиторска компания
Declaration Primorska Audit Company
Декларация - Приморска одиторска компания (към Допълнение)
Declaration Primorska Audit Company (Supplement)
Декларация - Приморска одиторска компания (към Допълнение 2)
Declaration Primorska Audit Company (Supplement 2)

Други документи

Доклад на независимия одитор

Auditors report on pro forma statements
Доклад на независимия одитор

Устав

2019-06-27 Устав - файл с възможност за търсене
Articles of Association
2019-06-27 Устав - сканирано копие от хартиен носител

Решения на КФН за потвърждаване на Проспект и допълненията към него

Decision of FSC for Approval of Prospectus
Решение на КФН - потвърждение на Проспект
Решение на КФН - потвърждение на Допълнение към Проспект
Decision of FSC for Approval of Supplement to Prospectus
Решение на КФН - потвърждение на Допълнение 2 към Проспект
Decision of FSC for Approval of Supplement 2 to Prospectus
Решение на КФН - потвърждение на Допълнение 3 към Проспект
Decision of FSC for Approval of Supplement 3 to Prospectus

Решение на СД за увеличение на капитала

2019-12-20 Решение на СД - увеличение
2020-01-24 Решение на СД - увеличение и параметри
2020-06-03 Решение на СД - Допълнение към Проспект
2020-07-31 Решение на СД - Допълнение 2

Предупреждение към инвеститорите:

Проспектът е валиден в срок до 18 февруари, 2021 г. , при положение че е бил допълнен с едно или повече допълнения, в случай че това се изисква в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство. Потенциалните инвеститори в акции от капитала на „Алтерко“ АД, предмет на Проспекта, следва да имат предвид, че съгласно изискванията на приложимото законодателство задължението за изготвяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия в Проспекта, не се прилага, когато Проспектът вече не е валиден.

Проспектът и Допълнението към него съдържат хиперлинкове към уебстраници, съдържащи източници на определена информация, която е използвана за съставянето им. Независимо от това, информацията, налична в тези уебстраници, освен ако е инкорпорирана чрез препращане в Проспекта и Допълнението към него, не е част от тях, поради което не е проверявана или одобрявана от страна на Комисия за финансов надзор, включително в рамките на процедурата по потвърждаване на Проспекта и Допълнението към него.

Потенциалните инвеститори в акции, предмет на публикувания тук Проспект, следва да имат предвид, че първичното публично предлагане на акции се осъществява на териториите на Република България, Федерална Република Германия и Италианска Република, въз основа на изрична нотификация до ЕОЦКП и компетенстните органи в тези държави по реда на член 25 от Регламент (ЕС) 2017/1129. Публичното предлагане няма да се осъществява в която и да е друга държава, включително държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство или трета страна, като в случай че първичното публично предлагане на акциите приключи успешно, съгласно условията, посочени в Проспекта, акциите ще бъдат предмет на допускане до търговия единствено на “Българска фондова борса” АД, но не и на друг регулиран пазар на ценни книжа, организиран в която и да е друга държава, различна от Република България. Във връзка с това, публикуването на Проспекта и допълнението към него няма за цел и не следва да бъде считано за каквато и да форма на публично предлагане или поемане на задължение за заявяване на допускане на акциите, предмет на Проспекта, в която и да е друга държава, различна от Република България. В акциите не следва да инвестират лица, които са местни или имат друга правно релевантна връзка с държави, чието законодателство не позволява такова инвестиране.

Началото на публичното предлагане, което ще бъде осъществено въз основа на така публикувания Проспект и Допълнението към него, ще бъде определено в съответствие с чл. 92а, ал. 3 ЗППЦК – от публикуването на нарочно съобщение за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК, което ще следва публикуването на проспекта.