Skip to main content

ДОКУМЕНТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

за целите на допускане до търговия на регулиран пазар – Франкфуртска Фондова Борса – на 17 999 999 обикновени безналични акции на „Алтерко“ АД
ISIN BG1100003166

Документът е изготвен на основание изключение от задължението за публикуване на проспект съгласно член 1, параграф 5, буква (й) от Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО („Регламент за проспектите“)

Този Документ е изготвен в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „Алтерко“ АД  от 13.01.2021 г. за листване на акциите на Дружеството за търговия на друг регулиран пазар освен Българска Фондова Борса, а именно – XETRA 2 на Франкфуртската Фондова Борса.

Този Документ не е обект на одобрение от регулаторен орган както в държавата членка по произход (България), така и в приемащата държава членка, където се търси допускане до търговия (Германия).

Целта на Документа е допускане на акции, регистрирани за търговия на регулиран пазар – Българска Фондова Борса до търговия и на друг регулиран пазар – XETRA2, Prime Standard на Франкфуртската Фондова Борса, съгласно член 1, параграф 5, буква (й) от Регламента за проспектите.

Настоящият Документ предоставя основната информация, от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат същността на емитента и свързаните с него рискове и ценните книжа, за които се търси допускане до търговия на регулиран пазар, и която да се вземе предвид при преценката, дали да инвестират в тези ценни книжа.

16.11.2021
Документ за освобождаване (втора актуализирана версия с допълнена първа дата на търговия)

Архив

12.11.2021
Документ за освобождаване (втора актуализирана версия с отстранена техническа грешка)
02.11.2021
Документ за освобождаване (втора актуализирана версия)