Skip to main content

ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА на „Шелли Груп“ АД, ISIN BG1100003166,

с адресат – служители на Шелли Груп“ АД и негови дъщерни дружества

на основание член 1, параграф 4, буква (и) и чл. 1, параграф 5, буква (з) от Регламент (ЕС) 2017/1129

 

Вид на предлаганите ценни книжа: Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции
Брой на предлаганите ценни книжа: До 55 331
Единична номинална стойност: 1.00 (един) лв. на акция
Обща номинална стойност: до  55 331 лв.
Емисионна стойност: 1.00  лв. на акция
Обща емисионна стойност: от 1.00 лв.
(при минимално записване)до 55 331 лв.
(при максимално записване)
ISIN код на емисията: BG1100003166
Инвестиционен посредник по емисията „Карол“ АД

 

Настоящото увеличение на капитала се провежда въз основа на Решение на Общото събрание на акционерите от 04.06.2024 г.

Адресат на Предлагането е определена група инвеститори – Служители – лица, наети по трудово правоотношение или договор за управление към 31.12.2023 г. в „Шелли Груп“ АД и/или някое от неговите дъщерни дружества, регистрирани в Република България („Шелли Юръп“ ЕООД, „Шелли Трейдинг“ ЕООД, „Шелли Пропъртис“ ЕООД) в Република Словения (Shelly Tech d.o.o.) и във Федерална Република Германия (Shelly DACH GmbH), с изключение на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които продължават да имат това качество към началната дата за записване на акции в това предлагане и към началната дата на записването на акциите не са в процес на прекратяване на техните правоотношения със съответното дружество, независимо от основанието.

Правоимащите лица, които имат право да запишат акции от настоящото увеличение на капитала, както максималният брой акции, които всяко от тях има право да запише, се определят от Съвета на директорите на „Шелли Груп“ АД с нарочен списък.

11.06.2024
ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ за предлагане на акции от увеличението...