Skip to main content

Consolidated Financial Reports

Annual (available only in Bulgarian)

28.04.2017
КФН Форми
28.04.2017
Годишен консолидиран финансов отчет
28.04.2017
Счетоводна политика и бележки
28.04.2017
Годишен консолидиран доклад за дейността
28.04.2017
Допълнителна информация
28.04.2017
Одиторски доклад
28.04.2017
Декларация на отговорните лица

4th Quarter (available only in Bulgarian)

28.02.2017
КФН Форми
28.02.2017
Пояснителни бележки
28.02.2017
Приложение 9

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

07.12.2016
КФН Форми
07.12.2016
Пояснителни бележки
07.12.2016
Приложение 9