Skip to main content

Individual
Financial Reports

Annual (available only in Bulgarian)

29.03.2017
КФН Форми
29.03.2017
КФН Форми (xls)
29.03.2017
Одитиран финансов отчет
29.03.2017
Счетоводна политика и обяснителни бележки
29.03.2017
Годишен доклад за дейността
29.03.2017
Одиторски доклад
29.03.2017
Декларация за корпоративно управление
29.03.2017
Допълнителна информация
29.03.2017
Декларация на отговорните лица

4th Quarter (available only in Bulgarian)

28.02.2017
КФН Форми
28.02.2017
Пояснителни бележки
28.02.2017
Приложение 9
28.02.2017
Декларация на отговорните лица

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

07.12.2016
КФН Форми
07.12.2016
Пояснителни бележки
07.12.2016
Приложение 9