Skip to main content
Корпоративни новини

“Шелли Груп” АД събира плодовете на инвестициите си и надхвърля прогнозата за приходите и печалбите за 2023 г. въз основа на предварителни данни

  • Консолидираните приходи от продажби се увеличават с 57.3% до 74.9 млн. евро (146.5млн. лв.)
  • EBIT нараства с 83.5% до 19.1 млн. евро (37.4млн. лв.)
  • Нетната печалба на ниво Група се увеличава с 88.8% до 16.8млн. евро (32.9 млн. лв.)
  • Ръст на потребителската база в Shelly Cloud с 118.2% , дължащ се на новото приложение, достигайки 1.3 млн. потребители през 2023 г. (31 декември 2022 г.: 677 хил. потребители)

 

София / Мюнхен, 26 февруари 2024 г. – „Шелли Груп“ АД (код SLYG / ISIN: BG1100003166) (“Шелли Груп”), доставчик на IoT решения и решения за интелигентна сградна автоматизация, базиранo в София, България, надхвърли прогнозата си за приходите и печалбите за 2023 г. въз основа на предварителни данни. Растежът се дължи по-специално на успешното разширяване на каналите за продажби, значителното нарастване на клиентската база и разширяването на продуктовата гама след инвестициите през предходната година. С положителни резултати по отношение на приходите на всички целеви региони, немско езичният регион продължи да има най-голям принос за растежа, нараствайки повече от два пъти до 36.7  млн. евро. Останалата част от света също отбеляза положително развитие в предизвикателна пазарна среда и печелейки обещаващ брой нови клиенти.

Данни за Групата (неодитирани)

в EUR млн.   12M/23   12M/22  
Консолидирани приходи от продажби   74.9   47.7   57.3%
EBIT   19.1   10.4   83.5%
Нетна печалба   16.8   8.9   88.8%
             
Съотношение на собствения капитал към активите   85.8%   89.0%   -3.6%
             
Парични потоци от оперативна дейност   7.7   0.1   >1.000%
Парични наличности и парични еквиваленти   15.7   14.4   9.3%

Забележка: Сравнението на съотношението на собствения капитал е на показателители към 31 декември 2023 г. и към 31 декември 2022 г. Данните за дванадесетте месеца на 2023 г. не са одитирани. Възможно е да възникнат разлики от закръгляването.

Шелли Груп отчита 57.3% увеличение на приходите от продажби на групово ниво до 74.9 млн. евро (146.5 млн. лв.) за дванадесетте месеца на 2023 г. В резултат на засилени инвестиции в разрастване на каналите за дистрибуция и в развойна дейност през предходната година, ръста на печалбата преди лихви и данъци за шестте месеца на 2023 г. (EBIT) надхвърли ръста на приходите достигай 83.5% до 19.1 млн. евро (37.4 млн. лв.). EBIT маржът се  подобри от 21.8% на 25.5% след като оптимизациите във веригата за доставките и продуктовото портфолио надхвърлиха ефекта от общото увеличение на разходите за дейността. Нетната печалба на ниво Група се увеличава с 88.8% до 16.8 млн. евро (32.9 млн. лв.).

С коефициент на собствения капитал към активите към 31 декември 2023 г. от 85.8% Шелли Груп АД се радва на стабилно финансово състояние (31 декември 2022 г.: 89,0%). Неразпределената печалба нараства с по-малък темп в сравнение с темпа на нарастване на търговските задължения, което е свързано с разширяването на стопанската дейност и ефекта от “Черния Петък”. В допълнение, следва да се отчете и ефектът в отразяването в собствения капитал на загуби от предходни периоди във връзка с придобиването на словенско дружество, изплащане на бонуси на служителите и разпределянето на дивиденти.

Положителният паричен поток от оперативна дейност през дванадесетте месеца на 2023 г. е в размер на 7,7 млн. евро (15,0 млн. лв.) отразява, по-специално, намалените материални запаси, като в същото време търговски вземания и авансите към доставчици нарастват. С положителен паричен поток от 0.1 млн. евро (0.3 млн. лева), същият период на предходната година се характеризираше с тенденция за повишаване на материалните запасите и увеличаване на авансовите плащания към доставчици, целящи посрещане на потенциални забавяния във веригите на доставки. Паричните средства и паричните еквиваленти към 31 декември 2023 г. съответно нарастват до 15.7  млн. евро (30.7 млн. лв.) в сравнение с 14,4 млн. евро (28,1 млн. лв.) към 31 декември 2022 г., което осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж.

Насоките за текущата финансова година 2024 ще бъдат обявени съобразно с публикуването на годишния одитиран отчет за 2023 г. на 15 април 2024 г.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на „Шелли Груп“ АД, коментира развитието на продуктите:. „Обещахме, че няма да се осланяме на постиганотото през финансовата 2022 година и с пускането на 21 нови продукта и въвеждането на три нови продуктови категории постигнахме резултатите през финансовата 2023 година. Нашата напълно налична Z-Wave продуктова линия е не само водеща в технологично отношение, но и с до 50% по-достъпна от конкуренцията. Портфолиото ни от Bluetooth устройства също продължава да се разраства, представяйки на потребителите лесни за инсталиране и висококонкурентни продукти с дълъг живот на батерията. И нямаме намерение да почиваме или да забавяме темпото си и през настоящата 2024 финансова година. С 15 нови продукта на пазара до края на първото тримесечие, ние поддържаме темпото. С все повече нови и по-добри продукти все повече клиенти могат да се възползват от предложението на Shelly за изгодно съотношение цена-качество”

Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Шелли Груп“ АД, допълни за бизнес резултатите: “През изминалата финансова година 2023 г. използвахме изцяло силата на нашия подход за съотношението между цена и качество в условията на геополитическа несигурност и регионални икономически предизвикателства. По този начин разширихме “Направи си сам” канала за дистрибуция и предприехме важни стъпки към допълване на онлайн търговията на дребно с увеличаване на наличностите на наши продукти в магазините от категорията “Направи си сам” в цяла Европа. Разширихме и платформата си за професионални продажби, като се включихме в нови електронни магазини на едро и разширихме присъствието си в образователните програми на редица технически колежи. Не на последно място, нашето приложение Shelly Smart Control Premium все още е в пробен етап, но първите стъпки към постоянни приходи са обещаващи. През 2024 г. планираме да мултиплицираме успешно работещата в DACH и скандинавските страни нова стратегия за управление на каналите за дистрибуция и в други държави”

Обсъждане на резултатите (Earnings call):

Изпълнителните директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидираните резултати към края на четвъртото тримесечие на 2023 г. чрез уебкаст/среща на 27 февруари 2024 г. от 09.00 CET (10.00 EET). Уебкастът/срещата ще се проведе на английски език.

Можете да се включите в уебкаста/срещата като се регистрирате на адрес:

Shelly Group PLC – Earnings 12М 2023

Неодитираният междинен консолидиран отчет е достъпен в раздел “Връзки с инвеститорите” на уебсайта на Дружеството на адрес corporate.shelly.com.

Забележка: Обменният курс евро/български лев е фиксиран на 1 EUR = 1,95583 BGN.

 

За Шелли Груп АД

„Шелли Груп“ АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Шелли Груп е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Шелли Груп вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под A2DGX9, ISIN BG1100003166, код SLYG.