Skip to main content
Корпоративни новини

Алтерко АД с ускорен растеж през първото тримесечие на 2023 г. – средносрочна прогноза за приходи от над 200 млн. евро и EBIT от над 50 млн. евро до края на 2026 г.

  • Консолидираните оперативни приходи се увеличават с 61,0% до 14,1 млн. евро (27,7 млн. лв.)*
  • EBITDA бележи силен ръст от 55,6% до 3,8 млн. евро (7,5 млн. лв.)* след увеличени инвестиции в структурите за продажби и развойна дейност през предходната година
  • EBIT нараства с 59,3% до 3,7 млн. евро (7,2 млн. лв.)*
  • Нетната печалба на ниво Група се увеличава с 51,5% до 3,0 млн. евро (5,9 млн. лв.)*
  • Ръст на потребителската база в Shelly cloud, дължащ се на ново приложение, до 857 хил. само през първото тримесечие на .2023 г. (31 декември 2022 г.: 677 хил.)
  • Прогнозите за 2023 г: Ръст на приходите от 51,0% до 72,0 млн. евро и увеличение на печалбата преди лихви и данъци (EBIT) с поне 63,5% до над 17,0 млн. евро

 

София / Мюнхен, 15 май 2023 г. – Алтерко АД (код A4L / ISIN: BG1100003166) (“Алтерко”), доставчик на IoT решения и продукти за интелигентен дом, базиран в София, България, продължи силния си растеж през първото тримесечие на 2023 г. Увеличените инвестиции в структурите за продажби и развойната дейност през изминалата година вече започнаха да дават резултати. При силен ръст на приходите на почти всички регионални пазари най-голям принос за растежа има регионът на немско езичните държави, където приходите се удвояват до 7,2 млн. евро. Алтерко очаква силният ръст на приходите и печалбата да продължи и през настоящата финансова година 2023, както и в средносрочен план до 2026 г.

Данни за Групата (неодитирани)

in EUR million 3M/23   3M/22  
Консолидирани оперативни приходи 14.1 8.8 61.0%
EBITDA 3.8 2.5 55.6%
EBIT 3.7 2.3 59.3%
Нетна печалба 3.0 2.0 51.5%
Съотношение на собствения капитал 87.4% 89.0% -1.8%
Парични потоци от оперативна дейност 5.2 0.2 >1.000%
Пари и парични еквиваленти 17.2 14.4 19.2%

Забележка: Сравнението на съотношението на собствения капитал е от 31 март 2023 г. до 31 декември 2022 г. Данните за тримесечния период на 2023 г. не са одитирани. Възможно е да възникнат разлики в закръгляването.

Алтерко отчита 61,0% увеличение на консолидираните оперативни приходи до 14,1 млн. евро (27,7 млн. лв.)* за първото тримесечие на 2023 г. Печалбата преди лихви, данъци, и амортизации (EBITDA) нараства силно с 55,6% до 3,8 млн. евро (7,5 млн. лв.)* след продължаващи инвестиции в структурите за продажби и развойна дейност през предходната година. Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) се увеличава с 59,3% до 3,7 млн. евро (7,2 млн. лв.)*. Нетната печалба на ниво Група се увеличава с 51,5% до 3,0 млн. евро (5,9 млн. лв.)*.

С коефициент на собствения капитал от 87,4% към 31 март 2023 г. Алтерко се радва на стабилен баланс (31 декември 2022 г.: 89,0%). Тук неразпределената печалба намалява в резултат на  добавените натрупани загуби от предишни периоди, свързани с новопридобитото словенско дружество, изплащането на бонуси на служителите и увеличението на текущите задължения.

Паричният поток от оперативна дейност през първото тримесечие на 2023 г. е положителен – 5,2 млн. евро (10,2 млн. лв.)* в сравнение с 0,2 млн. евро (0,4 млн. лв.) през същия период на предходната година и отразява намалените материални запаси, докато през периода на предходната година се забелязваше тенденция за повишаване на материалните запасите и авансовите плащания към доставчици, целящи посрещане на потенциални забавяния във веригите на доставки. Паричните средства и паричните еквиваленти към 31 март 2023 г. съответно нарастват до 17,2 млн. евро (33,6 млн. лв.)* в сравнение с 14,4 млн. евро (28,2 млн. лв.) към 31 декември 2022 г., което осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж.

Прогнози за 2023 г. и средносрочни цели за 2026 г.

За текущата финансова година 2023 Съветът на директорите очаква ръст на приходите от 51,0% до 72,0 млн. евро и увеличение на EBIT с поне 63,5% до над 17,0 млн. евро.

В средносрочен план до 2026 г. се очаква приходите да нарастват със среден годишен темп на растеж от 43,2% до над 200,0 млн. евро, а EBIT да се увеличава с цели 48,1% годишно до над 50,0 млн. Евро.

Димитър Димитров, изпълнителен директор на „Алтерко“ АД, коментира развитието на продуктите: “Комбинацията от нашия надежден и богат на функции хардуер, съчетан с адаптивен и модерен софтуер, както и с креативната и динамична общност на нашите потребители, се доказа като повече от добра и през първото тримесечие на 2023 г., като допринесе за ускоряването на нашия растеж. Ние ще продължим да поддържаме този ръст с пускането на нови продукти. Клиентите ни могат да се възползват от новата продуктова линия Bluetooth, която предлага изключително дълго време на работа с едно зареждане на батериите и по-малък form-factor (по-малък размер), благодарение на по-ниската консумация на енергия и по-малкия размер на батериите. Не на последно място, ще представим на пазара първите собствени чипове Shelly и заедно с новата операционна система Shelly OS още веднъж ще поставим нови стандарти по отношение на производителността и функционалността.”

Волфганг Кирш, изпълнителен директор на Алтерко АД, допълни за бизнес резултатите: “Първото тримесечие на 2023 г. беше наистина повече от задоволителен по отношение на приходите и печалбите. Особено сме горди, че особено немскоговорящите пазари показаха, че инвестициите в регионалните структури се изплащат. Ето защо ще продължим увеличените инвестиции в регионалните структури за продажби и очакваме развитието на скандинавските пазари, започнало през втората половина на 2022 г., да напредва с подобни темпове. Виждаме също така висок потенциал за растеж в Обединеното кралство, Франция, Италия и Испания. Друг двигател на растежа е разширяването на нашата потребителска база. Тук се насочваме към изцяло нови източници на приходи с предстоящото въвеждане на различни абонаментни планове (freemium model) за нашето изключително популярно приложение. В допълнение към DYI сегмента, очакваме основен принос в бъдещия ръст на продажбите да има значително по-големият сегмент на професионалните инсталатори. Преговорите с най-големите дистрибутори са също толкова обещаващи, както и започналото сътрудничество с няколко професионални училища.”

Обсъждане на резултатите (Earnings call):

Изпълнителните директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидирани резултати за първото тримесечие на 2023 г. чрез уебкаст презентация на 16 май 2023 г. от 09.00 CEST (10.00 EEST). Уебкастът/срещата ще се проведе на английски език.

Можете да се включите в уебкаста/срещата като се регистрирате на адрес:

Allterco JSCo – Earnings Call 3М 2023.

Неодитираният междинен отчет е достъпен в раздел “Връзки с инвеститорите” на уебсайта на Дружеството на адрес allterco.com.

Забележка: Обменният курс евро/български лев е фиксиран на 1 EUR = 1,95583 BGN.