Skip to main content
Протокол от извънредно ОСА на 25.01.2016г.
Протокол от решение на СД за проспекта на 10.06.2016г.
Уставна Алтерко под условие за успешна емисия
Устав на Алтерко актуален към предлагането
Проспект Алтерко 28.04.2016 г. - част I Регистрационен документ
Проспект Алтерко 28.04.2016 г. - част II Документ за предлаганите ценни книжа
Проспект Алтерко 28.04.2016 г. - част III Резюме
Писмо за одобрение на проспект РГ-05-1624-1
СЪОБЩЕНИЕ 92а ЗППЦК АЛТЕРКО
Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане
Презентация - публично предлагане
Съобщение за успешно приключило първично публично предлагане 1 pdf

Връзка с НАС