Skip to main content
2023202220212020201920182017
01-08-2017_Уведомление относно сключени сделки от дъщерните дружества на АЛТЕРКО АД
01-11-2017_Уведомление относно сключването на договори за наем между Алтерко Пропъртис ЕООД и дъщерни дружества от холдинга Алтерко АД
05-04-2017_Уведомление_Алтерко_сключването на предварителен договор за покупка на дружествени дялове
06-10-2017_Уведомление във връзка със сделки по чл. 114, ал. 3 ЗППЦК
9-06-2017_Уведомление относно решение на СД на „АЛТЕРКО“ АД за назначаване на прокурист на дъщерното дружество „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД
10-02-2017_Уведомление_нов продукт_Алтерко Роботикс
10-05-2017_Уведомление във връзка с назначаване на нов директор в АЛТЕРКО Ко., Лтд. – Тайланд дъщерно дружество на Алтерко АД
10-10-2017_Уведомление относно вписване придобиването на 100 % от капитала на Алтерко Пропъртис ЕООД
13-02-2017_Уведомление_СД_Тера Комюникейшънс АД
15-06-2017_Уведомление във връзка с Предварителен договор за закупуване на дружествени дялове - регистрация Алтерко Пропъртис ЕООД
17-03-2017_Уведомление_управител_Румъния_вписване
21-03-2017_Уведомление_капитал_Алтерко Тайланд
21-06-2017_Уведомение за назначаване на прокурист на „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД - дъщерно дружество на АЛТЕРКО АД – вписване
23-02-2017_Уведомление относно решение на СД на АЛТЕРКО АД за смяна на управителя на дъщерното дружество TERACOMM RO SRL
26-04-2017_Уведомление СД_АЛТЕРКО_Предварителен договор_сключване
26-05-2017_Уведомление относно промяна в управителните органи на дъщерното дружество на „АЛТЕРКО“ АД – Тера Комуникеjшнс ДООЕЛ, Скопие
27-06-2017_Уведомление относно решения на редовното годишно общо събрание на акционерите на „АЛТЕРКО“ АД
28-09-2017_Уведомление за сключването на окончателен договор за покупка на дружествени дялове
29-03-2017_Уведомление СД Тера Комюникейшънс АД - вписване ТР
30-11-2017_Уведомление за прекратяване пълномощията на на прокуриста на дъщерното дружество „АЛТЕРКО РОБОТИКС“ ЕООД
31-03-2017_Уведомление за промяна в състава на Съвета на директорите на Теравойс ЕАД (дъщерно дружество на Алтерко АД)