Skip to main content
2023202220212020201920182017
01-07-2019_Уведомление за сключено споразумение с Link Mobility ASA
10-07-2019 _Уведомление Aлтерко Линк очаквана дата на приключване
16-08-2019_Вписване в Търговския регистър на промени в Устава
16-08-2019_Предоставяне на допълнителна парична вноска на дъщерни дружества
16-12-2019 _Уведомление_продажби Shelly_Алтерко Роботикс ЕООД
17-06-2019_Уведомление_придобиване ТЕРАКОММ РО СРЛ
17-12-2019_Уведомление Алтерко Трейдинг и преструктуриране на бизнеса в Азия
19-08-2019_Уведомление във връзка с постъпили допълнителни въпроси от инвеститори
20-09-2019_Уведомление във връзка с представяне на покана за свикване на ОСА.
20-12-2019_Уведомление_СД_Решение за увеличение на капитала.
25-04-2019_Уведомление за сключен по реда на чл. 114, ал. 3 ЗППЦК анекс за продължаване срока на Договор за револвиращ кредит
27-06-2019_Решения на редовно ОСА 27.06.2019
29-07-2019_Уведомление относно финализирана продажба на дъщерни дружества на АЛТЕРКО АД