Skip to main content

Информация за ценните книжа

Източник на информацията: Българска Фондова Борса АД
Представяната информация не е препоръка за покупка или продажба на акции.
„Алтерко“ АД не носи отговорност за неточности в представяната информация относно цената на неговите акции и нейната промяна, както и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи от инвестиция в или продажба на акции на база на тази информация.
Информацията се актуализира след 18 часа на всеки работен ден на Българска Фондова Борса АД.
Информацията не се изобразява в реално време. Информация относно цената на акциите на „Алтерко“ АД и нейната промяна в реално време е налична на официалната страница на Българска Фондова Борса АД www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/A4L