Skip to main content

Годишни

Independent auditors report 2019
Consolidated report on operations 2019
Annual audited consolidated financial statements 2019
Notes to Annual audited consolidated financial statements 2019
Заверен годишен консолидиран отчет
Счетоводна политика и бележки
Годишен консолидиран доклад за дейносттa
Одиторски доклад

4-то тримесечие

28.02.2020
КФН Форми
28.02.2020
КФН Форми (xls)
28.02.2020
Пояснителни бележки
28.02.2020
Приложение 9
28.02.2020
Декларация на отговорните лица

3-то тримесечие

29.11.2019
КФН Форми
29.11.2019
КФН Форми (xls)
29.11.2019
Пояснителни бележки
29.11.2019
Приложение 9
29.11.2019
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

Interim non-audited consolidated financial statements
Notes to Interim non-audited consolidated financial statements
Междинен консолидиран отчет
Счетоводна политика и бележки

1-во тримесечие

27.05.2019
КФН Форми
27.05.2019
КФН Форми (xls)
27.05.2019
Пояснителни бележки
27.05.2019
Приложение 9
27.05.2019
Декларация на отговорните лица